• لیست قیمت کود های شرکت سامان نهاده

  لیست قیمت کود های شرکت سامان نهاده این لیست فقط بخشی از کود های مورد توزیع این شرکت بوده برای تهیه واطلاع از سایر موارد با ما تماس بگیرید همچنین قیمت ها بهصورت حدود بوده و برای در یافت قیمت روز با ما تماس بگیرید.
  Bنام کالا(شرکت شیمی کرد مشخصات قیمت مصرف کننده(تومان میزان تخفیف توضیحات
  کود مایع کامل رشد 30 نوع کود مختلف 2500 17 افزایش عملکرد تضمینی
  کودهای میکرو تک عنصری آهن،روی منگنز،مس،منیزیم 6900 15%
  کو مایع کمپلکس کلسیم محلول 4 6900 15%
  کو مایع میکروبر 2500 17%
  کود مایع پتاس 20 آب+پتاس 4000 16 بی نظیر در جهان
  کود مایع فسفات 20 آب+فسفات 4000 16 بی نظیر در جهان
  کود مایع میکرو مرکب رشد 7500 19%
  کود مایع فروست درختان میوه 3500 15%
  کود مایع فروست مرکبات 3500 15%
  نام کالا(شرکت مهرآسیا مشخصات قیمت مصرف کننده(تومان میزان تخفیف توضیحات
  کود بیولوژیک ازتوباکتر محتوی باکتری های تثبیت کننده ازت 2200 تا 12 افزایش کیفیت وکمیت محصولات
  کود بیولوژیک نیتروکسین برای کلیه محصولات زراعی وباغی 2100 تا 12%
  بیوسولفور اکسید کننده گوگرد 2200 تا 12 تسریع در اکسیداسیون گوگرد
  ریزوچک پی سوپر پلاس مایع تلقیح نخود 3500 تا 12%
  ریزو بین سوپر پلاس مایع تلقیح لوبیا 3500 تا 12%
  ریزوآلفا مایع تلقیح یونجه 4000 تا 12%
  سوپر نیترو پلاس 13000 تا 12%
  قارچ کش بیولوژیک بیوسوبیتل به صورت پودر و مایع 8000 تا 12 برای کنتری بسیاری از بیماری های قارچی
  حشره کش بیولوژیک
  بی تیران 8000 تا 12 برای مبارزه با راسته سوسکها
  حشره کش بیولوژیک
  بی تورین 8000 تا 12 برای مبارزه باراسته پروانه ها
  نام کالا YaraVitaانگلیس بسته بندی عناصرمؤثره قیمت
  )ریا٠ حداقل مصرف در هکتار مهمترین محصولات نیازمند
  کودکامل فوسامکو لیتر(
  کودکامل فوسامکو(گا٠?ن(
  1
  4
  لیتر ازت 10 فسفات(P2O5)ا 4 4 پتاس 7 منیزیم 0.18 منگنز 0.13 مس 0.1 روی 0.07 بر 0.02 آهن 0.008 مولیبدن 0.003 درصد 39 500
  150 000 3 لیتر صیفی سبزی جالیز مرکبات باغات و
  کود آهن فوسین(لیتر 1 آهن EDTA ا
  100 گرم لیتر 122 500 1 لیتر(1 در هزار مرکبات درختان میوه پسته و
  کود روی فوسین(لیتر(
  1 روی 700 گرم لیتر 82 000 1 لیتر(1 در هزار باغات چای برنج غلات پسته نیشکر و
  بذرمال روی لیتر 1 روی 600 گرم لیتر 79 000 10 8 لیتر در یک تن بذر غلات برنج چغندر قند و سایر محصولات زراعی
  کود روی فسفر و پتاس فوسین لیتر 1 فسفر P2O5)ا28 روی 9Zn و پتاس(K2O)ا5 61 000 2 لیتر سیب زمینی برنج غلات و سایر محصولات زراعی
  کود بُر فوسین لیتر 1 150 گرم بُر لیتر 68 500 3 1 لیتر باغات دانه های روغنی پسته نیشکر و
  کود منگنز فوسین کیلو 1 310 گرم منگنز کیلو 63 000 2 کیلو برنج مرکبات پسته چای غلات باغات و
  کود منیزیم فوسین لیتر 1 300 گرم منیزیم لیتر 66 000 2 لیتر مرکبات باغات صیفی جات و
  کود مس فوسین لیتر 1 مس EDTA 0.5 لیتر در هکتار
  90 گرم لیتر 158 000 5 0 لیتر غلات چای نیشکر و
  کود ثمرقند فوسین کیلو 1 منگنز 12 روی 5 5 بُر 6 آهن EDTAا3 0 مس EDTA ا3 0 63 000 6 کیلو طی دوبار مخصوص کشت چغندر قند
  کود پنبه فوسین کیلو 1 منگنز13 روی 9 7 بُر 5 3 آهنEDTAا 4 0 مس EDTA ا7 0 68 000 4 کیلو طی دوبار مخصوص کشت پنبه
  کود باغات فوسین
  )کیلو 1 آهن EDDHAا 5 5 منگنز5 3 روی 5 3 154 000 طبق بروشور مرکبات درختان میوه و باغات پسته
  کود آهن روی منگنز فوسین کیلو 1 آهن EDDHAا 5 5 منگنز5 3 روی 5 3 154 000 طبق بروشور مرکبات درختان میوه و باغات پسته
  کود کلسیم فوسین لیتر 1 کلسیم Ca
  160 گرم لیتر 53 000 5 لیتر درختان میوه گوجه فرنگی هندوانه و
  کود کلسیم و فسفر فوسین لیتر 1 فسفر P205)ا23 ازت 4 کلسیم 40 گرم لیتر 55 000 5 لیتر درختان میوه گوجه فرنگی هندوانه و
  کود مخصوص گلخانه فوسین 1 حاوی آهن روی منگنز و مس بصورت کلات EDTA و بر و مولیبدن 130 000 1.5 لیتر جذب ریشه انواع مخصولات گلخانه ای
  کود مخصوص سیب زمینی لیتر 1 300 گرم لیتر منیزیم 140 گرم لیتر روی و 100 گرم لیتر 80 000 3 لیتر مخصوص کشت سیب زمینی
  بیوتراک فوسین لیتر(
  1 ازت 5 6 پتاس7 2 بر 3 1 روی3 1 اسیدهای آلی20 شامل هیومکتانت50 آمینو اسید20 اسیدهای آلی20 پلی ساکارید و ویتامین10 79 000 3 لیتر محلولپاشی انواع محصولات گلخانه ای،زراعت و باغات
  کود آهن فری شل54(لیتر 1 حاوی 4 5 آهن
  Fe EDDHA به صورت مایع 180 000 طبق بروشور جذب ریشه مرکبات و درختان میوه
  کود ازت مایع فوسین(لیتر 1 حاوی 7 35 W V)
  ازت N 77 000 5 لیتر محلول پاشی درختان میوه و زراعت
  کود پتاس مایع فوسین(لیتر 1 لیتر حاوی 500گرم لیتر
  پتاسیم(K 80 000 3 لیتر محلول پاشی درختان میوه و زراعت
  کود الیت آبی
  ()NPK+منیزیم+ریز مغزی ها
  (کیلوگرم 2
  25 ازت 10 فسفات 50 پتاس 10 منیزیم 1 آهن 0.06 منگنز 0.04 روی 0.025 مس 0.015 بر 0.01 مولبیدن 0.001 47 000
  37 300 طبق بروشور انواع محصولات گلخانه ای زراعت و باغات
  کود الیت سبز
  ()NPK
  +ریز مغزی ها
  (کیلوگرم 2
  25 ازت 20 فسفات 20 پتاس 20 آهن 0.06 منگنز 0.04 روی 0.025 مس 0.015 بر 0.01 مولبیدن 0.001 43 500
  36 000 طبق بروشور انواع محصولات گلخانه ای زراعت و باغات
  کود الیت قرمز
  ()NPK+منیزیم+ریز مغزی ها 2
  25 ازت 12 فسفات 12 پتاس 36 منیزیم 1 آهن 0.06 منگنز 0.04 روی 0.025 مس 0.015 بر 0.01 مولبیدن 0.001 43 500
  36 000 طبق بروشور انواع محصولات گلخانه ای زراعت و باغات
  نام کالا شرکتEdenاسپانیا مشخصات قیمت تومان میزان تخفیف توضیحات
  کلات آهن 6 FE-EDDHSA 13180 10 حلالیت 300 گرم در 1 لیتر آب
  کلات پلاس جی اس Fe 4.25
  Mn 2.44 Zn%2.7 12200 10 رفع زردی ناشی از کمبودآهن،منگنز وروی
  دیسپر کمپلکس Fe%5.Mn%4.Zn%0.6.Mg%2
  B%0.7.Mo%0.3 Cu%0.5 12330 10 تامین کننده 7عنصر ریز مغذی
  محرک رشد هیومیک عصاره هیومیک 85 اسید های هیومیک68%وفولیک17 13800 10 ماده بیولوژیکی برای رشد بهتر گیاهان
  محرک رشد کلروفیل ترکیبی از اسیدهای آمینه آزادوآلی وعنصرMo 34500 10 رشد ونمو گیاهان را سرعت می بخشد
  کلات روی Zn14 11400 10 محرک،تنظیم کننده رشد
  کلات کلسیم Ca EDATA14 11700 10 تامین کمبود کلسیم در گیاهان
  کلات منگنز Mn EDTA13 11400 10%
  محرک رشد استیم AATCاستیل تیوپرولاین و اسید فولیک 20000 10 تولید گل ومیوه و محصول بیشتر
  محرک رشد الگوم هیومیک هیومیک فولیک پتاسیم وعصاره علف دریایی
  69000 10 محرک آلی(ارگانیک)
  کمپلکس هیدروپونیک آهن منگنز روی منیزیم.مس.برومولیبدن 12330 10 طراحی شده برای هیدروپونیک
  سوپر آمینوس هند 10%
  قیمت مصرف کننده(تومان میزان تخفیف مشخصات نام کالا شرکت زر افشان)
  2500 تا 17 کلات آهن6 روی،منگنز یک لیتری کود مایع
  1400 تا 17 یک لیتری کود مایع طلای سبز
  1825 تا 17 مختص چغندر B یک لیتری کود مایع طلای سبز
  1450 تا 17 مختص گندم یک لیتری کود مایع طلای سبز
  1680 تا 17 مختص گوجه فرنگی یک لیتری کود مایع طلای سبز
  1950 تا 17 مختص خیار یک لیتری کود مایع طلای سبز
  760 تا 17 گیاهان زینتی 250 سی سی 1388-11-26

 • اطلاعات و فرم تماس
  • اعتبار این آگهی پایان یافته است.
  • تهران
 • آگهی های ویژه


  • در حال بارگزاری ...