• کد پایان نامه:pno1094

  نام پایان نامه : بررسی رابطه کمال گرایی والدین با عزت نفس جرأت ورزی و خودکارآمدی فرزندان آنها در بین دانش آموزان دختر تهران
  تعداد صفحات :130
  رشته : روانشناسی و مشاوره
  نوع فایل :word
  فهرست مطالب
  عنوان
  فصل اول: کلیات پژوهش
  مقدمه
  بیان مسأله
  اهمیت و ضرورت مسأله
  اهداف پژوهش
  فرضیه های پژوهش
  متغیر های پژوهش
  تعاریف نظری و عملیاتی
  فصل دوم: گستره نظری مسأله مورد بررسی و پژوهش های مربوط به آن
  کمال گرایی
  نظریه های کمال گرایی
  کمال گرایی از دیدگاه اسلام
  انواع کمال گرایی
  ابعاد کمال گرایی
  ویژگی افراد کمال گرا
  کمال گرایی والدین
  عزت نفس
  اهمیت عزت نفس
  علل پیدایش عزت نفس
  جرأت ورزی
  ویژگی های شخصیتی جرأت ورزانه
  خودکارآمدی
  مؤلفه های خودکارآمدی
  منابع خودکارآمدی
  مروری بر پژوهش های انجام شده
  فصل سوم: روش پژوهش
  طرح پژوهش
  جامعه آماری
  نمونه آماری
  روش نمونه گیری
  ابزارهای اندازه گیری
  مقیاس کمال گرایی اهواز
  پایایی مقیاس کمال گرایی اهواز
  اعتبار مقیاس کمال گرایی اهواز
  شیوه نمره گذاری مقیاس کمال گرایی اهواز
  آزمون عزت نفس کوپر اسمیت
  اعتبار آزمون عزت نفس کوپر اسمیت
  پایایی آزمون عزت نفس کوپر اسمیت
  شیوه نمره گذاری آزمون عزت نفس کوپر اسمیت
  پرسشنامه جرأت ورزی گمبریل وریچی
  پایایی پرسشنامه جرأت ورزی گمبریل وریچی
  اعتبار پرسشنامه جرأت ورزی گمبریل وریچی
  شیوه نمره گذاری پرسشنامه جرأت ورزی گمبریل وریچی
  مقیاس خودکارآمدی عمومی
  پایایی مقیاس خودکارآمدی عمومی
  اعتبار مقیاس خودکارآمدی عمومی
  شیوه نمره گذاری مقیاس خودکارآمدی عمومی
  روند اجرا و جمع آوری اطلاعات
  روش های آماری در تحلیل داده ها
  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری
  داده های توصیفی پژوهش
  ارزیابی فرضیه های پژوهش
  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
  خلاصه و نتیجه گیری
  بحث و جمع بندی
  محدودیت های تحقیق
  پیشنهادها
  فهرست منابع فارسی
  فهرست منابع انگلیسی
  چکیده:
  هدف از این تحقیق بررسی رابطه کمال گرایی والدین با عزت نفس جرأت ورزی و خودکارآمدی فرزندان آنها در بین دانش آموزان دختر دبیرستان های منطقه 7 آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی 86 85 است بدین منظور تعداد 130 نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسطه منطقه 7 آموزش و پرورش شهر تهران به شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند نوع پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود ابزار مورد استفاده مقیاس کما ل گرایی اهواز آزمون عزت نفس کوپر اسمیت آزمون جرأت ورزی گمبریل و ریچی و مقیاس خودکارآمدی عمومی بود به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد نتایج نشان داد که بین کمال گرایی والدین و عزت نفس جرأت ورزی و خودکارآمدی فرزندان همبستگی منفی معناداری وجود دارد همچنین نتایج نشان داد که بین کمال گرایی مادران و عزت نفس جرأت ورزی و خودکارآمدی فرزندان همبستگی قوی تری وجود دارد.
  کلید واژه ها: کمال گرایی عزت نفس جرأت ورزی خودکارآمدی.
  Abstract:
  The goal of this study is to evaluate relationship between parent s perfectionism with their children s self esteem assertiveness and self efficacy among female highschool students of the district 7 in Tehran.
  In this descriptive correlational study one hundred and thirty female highschool students in seventh district of Tehran were selected cluster sampling
  Instrument included Ahwaz perfectionism Scale Cooper smith self esteem Test Gambril Richey Assertiveness Test and General self Efficacy Scale.
  In this reason pearson correlation factor was used
  Result showed that there is a negative relation among
  Parent s Perfectionism and children s self esteem assertiveness
  And self efficacy Result also showed that there is stronger correlation among mother s perfectionism and children s self esteem assertiveness and self efficacy.
  Key words: perfectionism self esteem assertiveness self efficacy. 1390-09-11

 • اطلاعات و فرم تماس
  • اعتبار این آگهی پایان یافته است.
  • تهران
 • آگهی های ویژه


  • در حال بارگزاری ...