• صد شخصیت برتر جهان

  صد شخصیت برتر جهان 100 تراک صوتی انگلیسی به فرمت MP3 که شخصیتهای علمی فلسفی،مذهبی،مخترعین مکتشفین آهنگسازان نویسندگان دانشمندان رهبران سیاسی فرماندهان نظامی و سایر افرادی که در طی قرون و اعصار گذشته تا به حال با عمل آثار و اختراعات خود موجبات تحول ساختار سیاسی فرهنگی و اجتماعی یا تکنولوژیک در جهان شده اند را معرفی میکند.متوسط هر تراک 30 تا 45 دقیقه است و گوینده از دوران کودکی شخصیتها شروع کرده و سپس به معرفی آثار آنها و تاثیر آنها در روند تحولات جهانی سخن می گوید.
  امیدواریم این مجموعه نیز بتواند همانند مجموعه 100 کتاب برتر جهان عطش فراگیران زبان انگلیسی را هم از جهت تقویت listening و هم از جهت افزایش اطلاعات عمومی تاریخی و فرهنگی فرو بنشاند.
  این مجموعه در یک لوح DVD عرضه می گردد.
  شخصیتهایی که با آنها اشنا خواهید شد به شرح زیر است:
  The Great People Included in This Collection
  PHILOSOPHERS
  1 Socrates
  2 Plato
  3 Aristotle
  4 Francis Bacon
  5 Rene Descartes
  6 John Locke
  7 Voltaire
  8 Jean Jacques Rousseau
  9 Adam Smith
  10 Immanuel Kant
  11 Karl Marx
  12 Friedrich Nietzsche
  EXPLORERS
  13 Marco Polo
  14 Christopher Columbus
  15 Vasco da Gama
  16 Ferdinand Magellan
  17 James Cook
  18 Roald Amundsen
  INVENTORS
  19 Archimedes
  20 Johann Gutenberg
  21 Eli Whitney
  22 Thomas Edison
  23 Alexander Graham Bell
  24 Henry Ford
  25 The Wright Brothers
  26 Guglielmo Marconi
  SCIENTISTS
  27 Galen
  28 Nicolaus Copernicus
  29 Galileo
  30 Isaac Newton
  31 Charles Darwin
  32 Louis Pasteur
  33 Gregor Mendel
  34 Joseph Lister
  35 Sigmund Freud
  36 Marie Curie
  37 Albert Einstein
  38 Alexander Fleming
  39 Jonas Salk
  WRITERS
  40 Sophocles
  41 Virgil
  42 Dante Alighieri
  43 Geoffrey Chaucer
  44 William Shakespeare
  45 John Milton
  46 Charles Dickens
  47 George Eliot
  48 Leo Tolstoy
  49 Emily Dickinson
  50 Mark Twain
  COMPOSERS
  51 Johann Sebastian Bach
  52 George Frideric Handel
  53 Wolfgang Amadeus Mozart
  54 Ludwig van Beethoven
  55 Frederic Chopin
  56 Richard Wagner
  57 Johannes Brahms
  58 Peter Tchaikovsky
  59 Claude Debussy
  ARTISTS
  60 Leonardo da Vinci
  61 Raphael
  62 Michelangelo
  63 Rembrandt
  64 Claude Monet
  65 Vincent van Gogh
  66 Pablo Picasso
  MILITARY LEADERS
  67 Alexander the Great
  68 Julius Ceasar
  69 William the Conqueror
  70 Genghis Khan
  71 Napoleon Bonaparte
  72 Robert E Lee
  73 Dwight D Eisenhower
  POLITICAL LEADERS
  74 Constantine the Great
  75 Charlemagne
  76 Queen Elizabeth I
  77 Oliver Cromwell
  78 Benjamin Franklin
  79 Catherine the Great
  80 George Washington
  81 Thomas Jefferson
  82 Abraham Lincoln
  83 Susan B Anthony
  84 Mahatma Gandhi
  85 Winston Churchill
  86 Franklin D Roosevelt
  87 Martin Luther King
  RELIGIOUS LEADERS
  88 Abraham
  89.Moses
  90 Lao Tzu
  91 Buddha
  92 Confucius
  93 Jesus Christ
  94 The Apostle Paul
  95 Saint Augustine
  96 Muhammad
  97 Thomas Aquinas
  98 Martin Luther
  99 John Calvin
  100 Joseph Smith
  قیمت: 5 000 تومان
  برای خرید روی لینک ارائه شده کلیک کنید.
  1390-10-09

 • اطلاعات و فرم تماس
  • اعتبار این آگهی پایان یافته است.
  • تهران
 • آگهی های ویژه


  • در حال بارگزاری ...