• کلکسیونی از زیباترین شمعهای تزئینی ودست

   کلکسیونی از زیباترین شمعهای تزئینی ودست شمع ساینا بزرگترین مرکز طراحی وتولید شمعهای دست ساز با طراحیهای خاص
  شمع ساینا بزرگترین مرکز طراحی وتولید شمعهای دست ساز با طراحیهای خاص افتخار دارد مجمو عه کا ملی از جد ید تر ین و زیبا تر ین شمعهای تز ئینی و دست ساز را در قا لب د سته بند یهای متعد د ذیل به شرح: شمعها ی سفارشی باطراحیهای خاص طر حهای عرو سکی و حیوا نا ت گلها آثار و شخصیتهای تا ریخی ایران وجها ن میو ه ها تز ئینا تی فا نتزی تبلیغا تی عزاداری و مذ هبی منا سبتهای ویژه عد دی و تو لد شمعهای عطری ساده شعله رنگی افشان که قا بلیت عر ضه در طیف وسیعی از فروشگا هها اعم از فرو شگا ههای صنا یع دستی کادو ئی و لو کس فرو شیها گل فرو شیها طبیعی مصنو عی لوازم قنا دی شیر ینی سرا ها مزون عرو س ها تا لا رهای پذ یرا ئی ومار کت هاو را داراست در اختیار آن دسته از عز یزانی که تما یل به سر ما یه گذاری در رسته توزیع محصولا ت فوق را دار ندقرار دهیم با شد که با همکاری شما عزیزان و تو زیع گستر ده محصو لات فو ق بتوا نیم لحظا ت شادی را به مجا لس و خا نه های عز یز ان همو طنما ن هدیه نما ئیم
  جدیدترین شمعهای تاریخی با استفاده از پارافین نسوز بصورت عطری از آثار وشخصیتهای ایران باستان فروهر داریوش نشسته بر تخت داریوش ایستاده سر ستون با سر شیر ریتون شیر شیر بالدار دروازه ملل باسر اسب دروازه ملل با سر انسان ونمونه های جذاب از برج آزادی سی وسه پل عا لی قاپو حافظیه وآثار وبناهای معتبر جهانی و با جدیدیدترین نوع بسته بندی(استاندارد جهانی و زیبا ترین طراحی آماده توزیع برای(صادرات می باشد.
  علاقمندان به خرید اینتر نتی محصولات تولیدی شمع ساینا ابتدای تیر ماه 1390خورشیدی متنوع ترین فروشگاه اینتر نتی شمع جهان عرضه مستقیم افتتاح می شود.
  جهت کسب اطلا عات بیشتر به وب سایت http://www.saynacandles.com مراجعه نمائید.
  تماس مستقیم با مدیر بازر گانی +
  فکس+
  تلفن+
  1390-10-10

 • اطلاعات و فرم تماس
  • اعتبار این آگهی پایان یافته است.
  • اصفهان
 • آگهی های ویژه


  • در حال بارگزاری ...